Foto: Problemtreet. Line Owren Fotografi, @lineowrenfotografi.

Unlimited-metodikken: Et verktøy for en mer aktiv og direkte innbyggerinvolvering

Ukategorisert

Kommune-Norge er i endring står det i blant annet denne rapporten fra KS.  Kommunene opplever en økt forventning i tjenestene de leverer. For å møte denne forventningen understreker rapporten viktigheten av å møte innbyggerne på nye måter, og i denne sammenheng blir ofte metoder som smartkommune, samskapningskommune, og Kommune 3.0 nevnt. Det vil si at man skal finne løsninger på utfordringer på tvers av næringsliv, offentlig sektor, politikere og innbyggere. Med andre ord så skal man inkludere innbyggerne i enda større grad i ulike prosesser, og gjennomføre gode medvirkningsprosesser for å finne ut hvilke behov de har, og treffe på løsninger.

En måte å drive en mer aktiv og direkte innbyggerinvolvering i møte med lokale utfordringer  er gjennom Unlimited-metodikken. Denne metodikken går ut på å jobbe med sosialt entreprenørskap i et nabolagsperspektiv gjennom nabolagsinkubatorer. En sosial entreprenør er en person som bidrar med nye løsninger på sosiale utfordringer. De drives av de sosiale resultatene de oppnår, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten deres levedyktig over tid. Vi mener at de som lever i nabolagene best vet selv hvor skoen trykker, og hva som skal til for å skape gode nærmiljø.

Metoden gir innbyggere i de ulike nabolagene en arena i form av nabolagsinkubatorer hvor de kan komme med sine ideer om hva de ønsker å gjøre i nabolaget og få støtte til å videreutvikle disse ideene. De får testet ideen sin i praksis, og de blir koblet på nettverket i inkubatoren og de andre unlimiterne. Her kan de utveksle erfaringer, støtte hverandre og komme inn i et fellesskap som kan gjøre at ideene blir mer levedyktige over tid. Å ta innbyggere i nabolaget på alvor er noe av det viktigste vi gjør i nabolagsinkubatorene som jobber etter Unlimited metodikken. For å se all den fantastiske verdiskapningen de ulike innbyggerne gjør for sine nabolag, så anbefaler vi deg å ta en kikk på nettsiden til de ulike nabolagsinkubatorene. 

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan din kommune kan tilrettelegge for mer aktiv innbyggerinvolvering, så er du velkommen til konferanse 19. og 20. oktober. På disse dagene får du høre mer om Unlimited-metodikken, møte andre kommuner og bydeler som har tatt denne i bruk, og sosiale entreprenører som viser hva de har fått til i sine nabolag. Mer info finner du her

Gruppearbeid

Sosialt entreprenørskap og fremtidens velferd

Velkommen til to arrangementer i Stavanger og Oslo 19. og 20. oktober om hvordan sosiale entreprenører jobber med å bygge gode nabolag og en sosial økonomi.

Ukategorisert

Innledere:

Vi er mange som brenner for at folk skal få støtte til å skape gode liv for seg selv og nabolagene sine – noen ganger med systemendrende potensial på samfunnsnivå. Over hele verden er det et fornyet fokus på hvordan sosiale entreprenører, samvirker og andre ideelle aktører er sentrale for gode velferdsløsninger og bærekraftige samfunn. 

I to dager i oktober skal vi utforske hvordan dette kan gjøres i Norge -både lokalt og nasjonalt. Vi har invitert OECD – The Organization for Economic Co-operation and Development, som vil bidra med et overordnet og internasjonalt perspektiv.

Vi håper at du, med din kunnskap og erfaringer, vil dele en eller begge disse dagene med oss for inspirerende samtaler om sosialt entreprenørskap, fremtidens velferd og samfunnsbygging.

Del 1: Stavanger

Det er et økende fokus på lokaldemokrati, innovasjon og nærmiljøutvikling i offentlig sektor. Ofte er det opp til kommuner og bydeler å skape nye og bedre tjenester med dyp involvering av innbyggerne. Bærer du ansvaret for noe av dette der du jobber? Er du nysgjerrig på nye former for medvirkning og innbyggerinvolvering og hvordan det gjøres? Sammen skal vi utforske hvordan sosiale entreprenører kan styrke lokalsamfunnene våre.

 

Vi inviterer deg til en praktisk dag hvor du møter sosiale entreprenører, og kommuner som bruker sosialt entreprenørskap som verktøy. Vi ser på muligheter og hindringer på begge sider av bordet når sosiale entreprenører og offentlig sektor skal gjøre nybrottsarbeid, og hvordan de har funnet løsninger sammen.

 

 

Arrangører: Norge Unlimited og Stavanger Kommune

 

Sted: KRA Stavanger, Verven 24, 4014 Stavanger

 

Tid:  19. oktober kl. 9.00-14.30

 

Påmelding og mer info om programmet finner du under:

Meld deg på i Stavanger

Del 2: Oslo

Bli med når OECD og sentrale aktører innen feltet for den sosiale og solidariske økonomien i Norge møtes. The Organization for Economic Co-operation and Development – OECD, lanserte i vår en policy guide for et juridisk rammeverk for den sosiale og solidariske økonomien (Policy Guide on Legal Frameworks for the Social and Solidarity Economy). FN vedtok omtrent samtidig resolusjonen: Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development – med henvisning til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin definisjon av feltet. Også i EU er det fokus på den sosiale
og solidariske økonomien for å møte dagens utfordringer.

I Norge har vi ikke noen tradisjon for å snakke om en sosial og solidarisk økonomi. Vi inviterer derfor til en innledende samtale om hvordan vi forstår dette i en norsk kontekst, hva det kan bety for velferds- og samfunnsutfordringene vi står overfor og om det er behov for et overordnet juridisk rammeverk nasjonalt.

 

Arrangører: Norge Unlimited . Takk til The Conduit som er vertskap.

 

Sted: The Conduit, Kristian Augusts gate 21, 0164 Oslo

 

Tid: kl. 12.00-16.00

Meld deg på i Oslo

Foto: Problemtreet. Line Owren Fotografi, @lineowrenfotografi.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Ukategorisert

Du har kanskje hørt snakk om sosialt entreprenørskap, Impact selskap eller sosial innovasjon, men hva er det egentlig? Og hvorfor er det viktig? La meg prøve å forfatte meg i korthet og sette ord på noen begrep for deg.

Sosial entreprenør – personen

Vi lever i et land og et samfunn som til tross for et godt velferdssystem opplever utfordringer som det offentlige alene ikke klarer å løse. Eksempler på dette er arbeidsledighet, ensomhet, mobbing, inkluderingsarbeid, fattigdom og kriminalitet. Dette er utfordringer som krever nye løsninger, som innebærer bedre utnyttelse av samfunnets ressurser og samarbeid på tvers av sektorer.

Individer som finner på nye løsninger på samfunnsutfordringer, som skaper nye forbindelser og samarbeider på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor kalles sosiale entreprenører. De finner også ofte former for inntjening som gjør at bruker av tilbudet ikke alltid er den som betaler for tjenesten eller produktet. Gjennom sosiale entreprenører kommer det altså fram nye måter å skape økonomisk bærekraftige bedrifter på.

I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015 trekkes det fram fem kjennetegn ved sosiale entreprenører:

En sosial entreprenør

  • er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov
  • bidrar med nye ideer og løsninger på utfordringene
  • involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interessenter
  • drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig
  • samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Sosiale entreprenører utvikler ofte tjenestene i tett kontakt med brukerne. Brukernes erfaringer er et viktig utgangspunkt. Samtidig samarbeider de ofte med de ansatte i det offentlige. Dette samarbeidet er viktig for å finne fram til de gode løsningene. Drivkraften er gjerne ikke penger og overskudd, dette omtales mer som et virkemiddel for å kunne drive virksomheten og videreutvikle tjenesten. Det er den sosiale effekten, den sosiale verdien eller den sosiale innovasjonen som oppmerksomheten er rettet mot.

Sosialt entreprenørskap – bedriften

Det gjør det heller ikke enklere å forklare sosialt entreprenørskap når det ikke finnes en omforent definisjon av hva sosialt entreprenørskap er, men et kjennetegn er at den sosiale verdien står i sentrum for aktiviteten i bedriften. En tverrdepartemental arbeidsgruppe etablert av Arbeids- og sosialdepartementet skrev rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» (2018). De oppsummerte sin forståelse av sosialt entreprenørskap slik:

«Sosialt entreprenørskap handler således kort oppsummert om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosialt entreprenørskap oppstår og utvikles på ulike måter. Sosialt formål, nyskapende løsninger, forretningsmessige metoder, levedyktige/bærekraftig forretningsmodell er etter arbeidsgruppens vurdering kjennetegn som gjør samarbeid med sosiale entreprenører relevant og interessant for både stat og kommune.»

 I Norge har vi foreløpig ingen egen selskapsform for sosiale virksomheter. Ofte brukte selskapsformer er forening, samvirke, stiftelse eller AS (ofte med vedtekter som sørger for en profittlås – ideelt AS).

Å etablere en sosial virksomhet handler om å kombinere kommersiell forretningsutvikling med sosial endring og samfunnsarbeid. Altså bedrifter som etableres med hensikt om å løse en utfordring i samfunnet og samtidig sørger for å ha inntekt nok til at bedriften er økonomisk bærekraftig.

Gruppearbeid

Norge Unlimited – en interesseorganisasjon for sosialt entreprenørskap

Vi i Norge Unlimited ønsker å bygge kompetanse og nettverk om sosialt entreprenørskap i en lokal
kontekst for å legge til rette for at ildsjeler i Norge kan løse samfunnsutfordringer i sitt eget nærmiljø.

Dette skal vi gjøre gjennom følgende aktiviteter:
● Nabolagsinkubator: Vi støtte nye aktører med å pilotere, justere og etablere nabolagsinkubatorer etter Unlimited-modellen.
● Kompetanse: Vi ønsker å feltet for sosialt entreprenørskap og nærmiljøutvikling nasjonalt gjennom å utvikle, samle og dele verktøy og kunnskap.
● Nettverk: Vi bygger nettverk på tvers av sektorer for å bedre forståelsen av, og utvide
mulighetsrommet for samhandling mellom lokale sosiale entreprenører og ulike sektorer.
● Samfunnskontakt: Vi jobber opp mot systemer som påvirker sosiale entreprenører for å bedre deres vilkår for etablering og vekst i norsk kontekst.

Heldigvis er vi ikke alene om å jobbe med å løfte fram sosialt entreprenørskap i Norge. Våre kjære samarbeidspartnere Ferd Sosiale entreprenører har jobbet med tema i en årrekke. Det har også Samfunnsentralen og Impact startup. So central er også en aktør som er verd å vite av. Sammen med disse og noen flere forsøker vi å lage et økosystem for sosialt entreprenørskap i Norge.