Yasser Abdelrahim

Sosialt mål: Barn og unge skal kunne lære sitt andrespråk innenfor en norsk kontekst og dermed kunne føle seg som en del av det norske samfunnet. DASIN skal jobbe for at barn og unge finner sin identitet og føler tilhørighet. Åpenheten og måten språkopplæringen legges opp på, skal motvirke at ekstreme holdninger og radikalisering får grobunn.

Forretningsidé: Mange ungdom vokser i dag opp mellom to eller flere kulturer, og i stedet for å finne seg til rette 100 % begge steder, opplever mange å ikke være fullverdige i noen av kulturene. Flere barn og ungdom sendes til sine foreldres hjemland for at de skal lære språk, få en kulturell tilhørighet og en kulturell identitet. Andre blir sendt på koranundervisning i moskeer.

Lukkede arenaer uten åpenhet kan føre til negativ sosial kontroll, påvirkning, og utvikling av ekstreme holdninger. Per i dag finnes det ikke undervisningstilbud i arabisk språk, kultur og historie for barn og unge utenfor religiøse trossamfunn. Yasser skal løse dette gjennom å skape et trygt og kunnskapsbasert læringssted som tilbyr arabisk språk, kultur og historie for barn og unge på Tøyen. DASIN skal ha en nøytral profil, som er uavhengig av en bestemt religiøs eller etnisk bakgrunn.

Bakgrunn: DASIN er en sosialentreprenør som skal utgjøre et viktig alternativ til opplæring i moskeer eller til å sende barna utenlands. Alle som er interessert i arabisk språk, kultur og historie er velkomne til å være med å lære dette innenfor en norsk kontekst.

Kontakt

Unlimitere