Hva er sosialt entreprenørskap?

Du har kanskje hørt snakk om sosialt entreprenørskap, Impact selskap eller sosial innovasjon, men hva er det egentlig? Og hvorfor er det viktig? La meg prøve å forfatte meg i korthet og sette ord på noen begrep for deg.

Sosial entreprenør – personen

Vi lever i et land og et samfunn som til tross for et godt velferdssystem opplever utfordringer som det offentlige alene ikke klarer å løse. Eksempler på dette er arbeidsledighet, ensomhet, mobbing, inkluderingsarbeid, fattigdom og kriminalitet. Dette er utfordringer som krever nye løsninger, som innebærer bedre utnyttelse av samfunnets ressurser og samarbeid på tvers av sektorer.

Individer som finner på nye løsninger på samfunnsutfordringer, som skaper nye forbindelser og samarbeider på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor kalles sosiale entreprenører. De finner også ofte former for inntjening som gjør at bruker av tilbudet ikke alltid er den som betaler for tjenesten eller produktet. Gjennom sosiale entreprenører kommer det altså fram nye måter å skape økonomisk bærekraftige bedrifter på.

I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015 trekkes det fram fem kjennetegn ved sosiale entreprenører:

En sosial entreprenør

  • er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov
  • bidrar med nye ideer og løsninger på utfordringene
  • involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interessenter
  • drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig
  • samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Sosiale entreprenører utvikler ofte tjenestene i tett kontakt med brukerne. Brukernes erfaringer er et viktig utgangspunkt. Samtidig samarbeider de ofte med de ansatte i det offentlige. Dette samarbeidet er viktig for å finne fram til de gode løsningene. Drivkraften er gjerne ikke penger og overskudd, dette omtales mer som et virkemiddel for å kunne drive virksomheten og videreutvikle tjenesten. Det er den sosiale effekten, den sosiale verdien eller den sosiale innovasjonen som oppmerksomheten er rettet mot.

Sosialt entreprenørskap – bedriften

Det gjør det heller ikke enklere å forklare sosialt entreprenørskap når det ikke finnes en omforent definisjon av hva sosialt entreprenørskap er, men et kjennetegn er at den sosiale verdien står i sentrum for aktiviteten i bedriften. En tverrdepartemental arbeidsgruppe etablert av Arbeids- og sosialdepartementet skrev rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» (2018). De oppsummerte sin forståelse av sosialt entreprenørskap slik:

«Sosialt entreprenørskap handler således kort oppsummert om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosialt entreprenørskap oppstår og utvikles på ulike måter. Sosialt formål, nyskapende løsninger, forretningsmessige metoder, levedyktige/bærekraftig forretningsmodell er etter arbeidsgruppens vurdering kjennetegn som gjør samarbeid med sosiale entreprenører relevant og interessant for både stat og kommune.»

 I Norge har vi foreløpig ingen egen selskapsform for sosiale virksomheter. Ofte brukte selskapsformer er forening, samvirke, stiftelse eller AS (ofte med vedtekter som sørger for en profittlås – ideelt AS).

Å etablere en sosial virksomhet handler om å kombinere kommersiell forretningsutvikling med sosial endring og samfunnsarbeid. Altså bedrifter som etableres med hensikt om å løse en utfordring i samfunnet og samtidig sørger for å ha inntekt nok til at bedriften er økonomisk bærekraftig.

Gruppearbeid

Norge Unlimited – en interesseorganisasjon for sosialt entreprenørskap

Vi i Norge Unlimited ønsker å bygge kompetanse og nettverk om sosialt entreprenørskap i en lokal
kontekst for å legge til rette for at ildsjeler i Norge kan løse samfunnsutfordringer i sitt eget nærmiljø.

Dette skal vi gjøre gjennom følgende aktiviteter:
● Nabolagsinkubator: Vi støtte nye aktører med å pilotere, justere og etablere nabolagsinkubatorer etter Unlimited-modellen.
● Kompetanse: Vi ønsker å feltet for sosialt entreprenørskap og nærmiljøutvikling nasjonalt gjennom å utvikle, samle og dele verktøy og kunnskap.
● Nettverk: Vi bygger nettverk på tvers av sektorer for å bedre forståelsen av, og utvide
mulighetsrommet for samhandling mellom lokale sosiale entreprenører og ulike sektorer.
● Samfunnskontakt: Vi jobber opp mot systemer som påvirker sosiale entreprenører for å bedre deres vilkår for etablering og vekst i norsk kontekst.

Heldigvis er vi ikke alene om å jobbe med å løfte fram sosialt entreprenørskap i Norge. Våre kjære samarbeidspartnere Ferd Sosiale entreprenører har jobbet med tema i en årrekke. Det har også Samfunnsentralen og Impact startup. So central er også en aktør som er verd å vite av. Sammen med disse og noen flere forsøker vi å lage et økosystem for sosialt entreprenørskap i Norge.